Розподіленість термінів у судженнях

У логічних операціях з судженнями виникає необхідність встановити, розподілені або не розподілені його терміни - суб'єкт і предикат. Термін вважається розподіленим, якщо він узятий в повному обсязі. Термін вважається нерозподіленим, якщо він узятий в частині обсягу.

Розглянемо, як розподілені терміни в судженнях А, Е, I, О.

Судження А (Все S є Р). «Всі студенти нашої групи (S) склали іспити (P)». Суб'єкт цього судження («студенти нашої групи») розподілений, він узятий в повному обсязі: мова йде про всіх студентів нашої групи. Предикат цього судження не розподілений, так як в ньому мислиться тільки частину здали іспити. Не всі здали іспити - студенти нашої групи.

Розподіленість термінів у судженні прийнято зображати у кругових схемах. Розподіленість суб'єкта і предиката в загальностверджувальному судженні зображена на схемі 24.

Таким чином, в загальностверджувальному судженнях S розподілений, Р не розподілений. Проте в загальностверджувальних судженнях, суб'єкт і предикат яких мають однаковий обсяг, розподілений не тільки суб'єкт, але й предикат. До таких суджень відносяться общевиделяющіе судження, а також визначення, що підкоряються правилу пропорційності (схема 25).

Схема 24                                                                                 Схема 25

Судження E (Жодне S не є Р). «Жоден студент нашої групи (S) не є неуспевающим (Р)». І суб'єкт, і предикат взяті в повному обсязі. Обсяг одного терміну повністю виключається з обсягу другого: жоден студент нашої групи не входить в число невстигаючих, і жоден невстигаючого не є студентом нашої групи. Отже, в загальнонегативному судженнях і S, і Р розподілені (схема 26).

Судження I (Деякі S є Р). «Деякі студенти нашої групи (S) - відмінники (Р)». Суб'єкт цього судження не розподілений, так як в ньому мислиться тільки частина студентів нашої групи, обсяг суб'єкта лише частково включається в обсяг предиката: тільки деякі студенти нашої групи відносяться до числа відмінників. Але й обсяг предиката лише частково включається в обсяг суб'єкта: не все, а тільки деякі відмінники - студенти нашої групи.

Отже, в настноутвердітельном судженні ні S, ні Р не розподілені (схема 27).

Схема 26                                                             Схема 27

Виняток з цього правила становлять приватновиділяючі судження, предикат яких повністю входить до обсягу суб'єкта. Наприклад: «Деякі міста, і тільки міста (S), є столицями (Р)». Тут поняття «столиця» повністю входить в обсяг поняття «міста». Суб'єкт такого судження не розподілений, предикат розподілений (схема 28).

Судження О (Деякі S не є Р). «Деякі студенти нашої групи (S) не відмінники (Р)». Суб'єкт цього судження не розподілений (мислиться лише частина студентів нашої групи), предикат розподілений, в ньому мисляться всі відмінники, жоден з яких не включається в ту частину студентів нашої групи, яка мислиться в суб'єкті. Отже, в приватнонегативне судженні S не розподілений, Р розподілений (схема 29).

Схема 28                                                                                  Схема 29

Наведемо таблицю розподіленості термінів, позначивши розподіленість терміна знаком +, нерозподіленого знаком −.

    S P Pвид
Все S є Р А + +
Жодне S не є Р Е + + +
Деякі S є Р І +
Деякі S не є Р О + +

 

З таблиці видно, що суб'єкт розподілений у загальних (А і Е) і не розподілений в приватних судженнях (I і О). Предикат розподілений в негативних (Е і О) і не розподілений в стверджувальних судженнях (А і I). У виділяючих судженнях предикат розподілений.